"Visie. missie en kernwaarden MDRA 2016 - 2018"

Visie 2016 - 2018

Bij uitstek in Amsterdam, van oudsher de plaats in Europa waar ruimte is voor anders-zijn, mag iedereen er zijn en is niemand meer en niemand minder dan een ander, ongeacht huidskleur, afkomst, geslacht, geloof, seksuele gerichtheid, leeftijd of politieke dan wel levensovertuiging. Als de Anti-Discriminatie voorziening voor de regio Amsterdam wil het MDRA landelijk voorloper zijn wat betreft verbindend taalgebruik en -handelen, en op het realiseren van meer ruimte voor anders-zijn. Juist burgers die anders waren of deel uit maakten van een nieuwe groep hebben door de eeuwen heen een veilige thuishaven kunnen vinden in Amsterdam. Het MDRA zal er voor waken dit ook in de toekomst het geval te laten zijn. Uitsluiting, benadeling en maatschappelijke verruwing, bijvoorbeeld vanwege een idee altijd het recht te hebben om te zeggen wat je denkt, is niet passend bij het constructief bouwen aan een inclusieve samenleving. ‘Dat iets kan of mag betekent niet dat het moet’. Het MDRA ziet ongelijke behandeling niet als incidenteel en individueel, maar als een structureel maatschappelijk fenomeen. De kern van het werk van het Meldpunt is daarom altijd te pogen te komen tot een duurzame oplossing voor alle partijen.

 

Missie 2016 - 2018

Het MDRA is er om discriminatie te registreren, te bestrijden, in de openbaarheid te brengen en te voorkomen. Het MDRA zet zich actief, outreachend en laagdrempelig in voor preventie en bestrijding van discriminatie en de maatschappelijke processen die daaraan ten grondslag liggen. Alle activiteiten die worden uitgevoerd, dragen bij aan een inclusieve samenleving waarin iedereen als gelijkwaardig burger wordt behandeld, met respect wordt bejegend en gelijke kansen heeft. Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam is de enige voorziening die vanuit een wettelijk kader opereert in de regio Amsterdam. Het Meldpunt verricht haar werkzaamheden voor verbinding en tegen discriminatie op alle gronden in Amsterdam en de omliggende regiogemeenten. Alle burgers, zonder aanziens des persoons, kunnen bij ons terecht voor klachtbehandeling en/of verbindende acties. De missie is dat iedereen in de regio ons kent en onze expertise erkent, te vergelijken met de bekendheid van 112.

 

MDRA is er voor de duurzame oplossingen en ondersteunt de start van duurzame verbindingen tussen zeer vele en diverse (groepen) burgers middels dialoogbegeleiding en interactieve voorlichtingsbijeenkomsten. Het MDRA creëert bij daders en slachtoffers van discriminatie bewustwording van het resultaat en effect van hun handelen. Het MDRA helpt burgers en instanties in de regio Amsterdam discriminatie herkennen en het belang erkennen om hier iets tegen te doen. Het MDRA verricht haar werk zoveel mogelijk in samenwerking met relevante partners.

 

Kernwaarden

Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam heeft onafhankelijkheid, deskundigheid, betrouwbaarheid, betrokkenheid, ruimte voor anders-zijn, klantvriendelijkheid en resultaatgerichtheid als kernwaarden.

» Overzicht getuigschriften

-A +A