"Discriminatie op de arbeidsmarkt, december 2017"

Inleiding

Discriminatie op de arbeidsmarkt is een probleem dat ondanks de bestaande wetgeving, nog steeds van relatief grote omvang is. Ook in Amsterdam blijkt dat discriminatie op de arbeidsmarkt jammer genoeg nog steeds het terrein is waarop de meeste discriminatie voorkomt. Er wordt op basis van verschillende gronden gediscrimineerd: met name  afkomst/huidskleur, geslacht en leeftijd. Ook blijkt discriminatie in alle verschillende fasen van het arbeidsproces voor te komen. Deze fasen zijn: de werving en selectie, de werkvloer, de promotie/doorstroom, arbeidsbemiddeling, arbeidsvoorwaarden- en omstandigheden, en de uitstroom. Daarnaast komt discriminatie voor binnen alle arbeidssectoren zoals de bouw, de horeca, het onderwijs en de lokale overheid. Dit verslag is opgesteld met als doel een beeld te vormen (van de omvang en de ernst) van de problematiek, zijnde discriminatie op de arbeidsmarkt.

De gegevens die in dit verslag zijn gebruikt, zijn afkomstig uit de discriminatiemeldingen van Amsterdamse burgers die in 2016 en tot en met oktober 2017 door het MDRA zijn ontvangen.

Leeswijzer

Er wordt een cijfermatige weergave van de problematiek gegeven. Hierbij zal er worden besproken in welke fasen van het arbeidsproces de meeste discriminatiemeldingen door het MDRA zijn ontvangen, op welke discriminatiegronden de meeste meldingen betrekking hebben en over welke arbeidssectoren de meeste meldingen zijn ontvangen. Daarnaast zullen ook enkele patronen die uit de cijfers blijken, worden besproken.

Cijfermatige weergave van de problematiek

In dit hoofdstuk zal er een cijfermatige weergave van de problematiek worden gegeven. Hierbij zal er worden besproken over welke fasen van het arbeidsproces de meeste discriminatiemeldingen door het MDRA zijn ontvangen, op welke discriminatiegronden de meeste meldingen betrekking hebben en over welke arbeidssectoren de meeste meldingen zijn ontvangen. Daarnaast zullen ook enkele patronen die uit de cijfers blijken, worden besproken.

Het arbeidsproces

De meldingen die het MDRA ontvangt met betrekking tot discriminatie op de arbeidsmarkt worden onder andere ingedeeld in categorieën die gebaseerd zijn op de verschillende fasen van het arbeidsproces. Meldingen kunnen betrekking hebben op de volgende fasen binnen het arbeidsproces: de werving en selectie, op de werkvloer, promotie en doorstroom, arbeidsbemiddeling, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, de uitstroom en overige zaken. Zoals uit tabel 1 blijkt, hebben de meeste discriminatiemeldingen betrekking op de werving en selectie. Het gaat hierbij om 38.26% van de meldingen. Daarnaast gaat het bij 26.37%  van de meldingen om discriminatiegevallen die plaatsvinden op de werkvloer. Tenslotte blijkt ook discriminatie bij de uitstroom, met 15.11% van de meldingen, relatief veelvoorkomend probleem te zijn. Binnen de bovengenoemde ‘top drie’ zijn met betrekking tot discriminatiegronden interessante verschillen zichtbaar. Bij de werving en selectie hebben de meeste discriminatiemeldingen betrekking op discriminatie op grond van afkomst/huidskleur en leeftijd. Op de werkvloer is afkomst/huidskleur de meest voorkomende discriminatiegrond. Bij de uitstroom blijkt echter geslacht de meest voorkomende discriminatiegrond te zijn, op de voet gevolgd door afkomst/huidskleur.

Tabel 1: Weergave van discriminatiemeldingen 2016-2017 op de arbeidsmarkt, uitgesplitst naar fase van het arbeidsproces

 

Jaartal

 

 

2016

2017

Totaal

Werving en selectie

65

54

119

38.26%

Werkvloer

41

41

82

26.37%

Uitstroom

27

20

47

15.11%

Arbeidsvoorwaarden/ omstandigheden

15

19

34

10.93%

Arbeidsbemiddeling

10

8

18

5.79%

Promotie/ doorstroom

-

5

5

1.61%

Overig

4

2

6

1.93%

Totaal

162

149

311

100%

De discriminatiegronden

De ontvangen meldingen worden behalve gecategoriseerd op basis van de verschillende fasen van het arbeidsproces, ook gecategoriseerd op basis van de verschillende (wettelijke) discriminatiegronden. Daarnaast heeft het MDRA met betrekking tot godsdienst nog extra categorieën toegevoegd zodat ook achterhaald kan worden op welke specifieke godsdienst de discriminatiemelding van toepassing is.

Zoals uit tabel 2 blijkt, heeft de meerderheid van de meldingen, bijna de helft, betrekking op discriminatie op grond van afkomst/huidskleur. Daarnaast worden er ook veel discriminatiemeldingen gemaakt op grond van leeftijd en geslacht. Deze top drie met discriminatiegronden waarvan het MDRA, met betrekking tot discriminatie op de arbeidsmarkt, de meeste meldingen heeft ontvangen komt geheel overeen met de meest voorkomende discriminatiegronden binnen de verschillende fasen van het arbeidsproces. 

Tabel 2: Weergave van discriminatiegevallen in 2016 en 2017 op de arbeidsmarkt, uitgesplitst naar discriminatiegrond

 

Jaartal

 

Discriminatiegrond

2016

2017

Totaal

Afkomst/ huidskleur

65

90

155

49.84%

Leeftijd

33

19

52

16.72%

Geslacht

25

22

47

15.11%

Handicap

12

2

14

4.50%

Godsdienst: Islam

7

4

11

3.55%

Seksuele gerichtheid

4

1

5

1.61%

Nationaliteit

3

1

4

1.29%

Antisemitisme

1

1

2

0.64%

Godsdienst: Rastafari

-

2

2

0.64%

Godsdienst: Overig

1

1

2

0.64%

Arbeidsduur

1

-

1

0.32%

Godsdienst: Christendom

1

-

1

0.32%

Politieke overtuiging

1

-

1

0.32%

Overig

10

4

14

4.50%

Totaal

162

149

311

100%

De arbeidssectoren

Van alle meldingen is nagegaan uit welke arbeidssector deze afkomstig zijn. In tabel 3 is een overzicht opgenomen van de arbeidssectoren (gecategoriseerd op basis van de standaardbedrijfsindeling)  waarover het MDRA de meeste meldingen heeft ontvangen in 2016 en 2017. De meeste meldingen die het MDRA heeft ontvangen vonden plaats binnen de zakelijke dienstverlening. Het gaat hierbij om 53 meldingen. Daarnaast zijn er 37 meldingen ontvangen over openbaar bestuur en overheidsdiensten. Ook binnen het personenvervoer zijn er meldingen binnen gekomen op het gebied van arbeidsmarktdiscriminatie, maar liefst 35 meldingen. De bovengenoemde drie sectoren vormen de top drie.

Tabel 3: Overzicht van aantal discriminatiemeldingen in 2016 en 2017 op de arbeidsmarkt, uitgesplitst naar arbeidssector (standaardbedrijfsindeling)

Zakelijke dienstverlening (o.a. uitzendbureaus, ICT bedrijven en consultancybureaus)

53 meldingen

Openbaar bestuur en overheidsdiensten (zijnde lokale overheid)

37 meldingen

Personenvervoer

35 meldingen

Groot- en detailhandel (zijnde het midden- en kleinbedrijf)

30 meldingen

Horeca

20 meldingen

Onderwijs

19 meldingen

Gezondheids- en welzijnszorg

17 meldingen

Industrie

11 meldingen

Financiële instellingen

11 meldingen

Cultuur, sport en recreatie

10 meldingen

Advisering, onderzoek en overige specialistische dienstverlening

9 meldingen

Informatie en communicatie

8 meldingen

Overige dienstverlening

5 meldingen

Bouwnijverheid

2 meldingen

Winning van delfstoffen

1 melding

Onbekend

43 meldingen

» Overzicht getuigschriften

-A +A