Daling van discriminatieklachten in 2015

Het aantal klachten over discriminatie in Nederland nam vorig jaar fors af ten opzichte van 2014. Dit blijkt uit Kerncijfers 2015, een in opdracht van de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie gemaakt landelijk overzicht van discriminatieklachten. De gezamenlijke antidiscriminatievoorzieningen (ADV's) registreerden in 2015 4.561 klachten.

Het jaar 2014 liet een opvallende piek zien, die toe te schrijven was aan de ruim 4.500 meldingen over de ‘minder, minder’-oproep van PVV-politicus Geert Wilders. Indien die klachten buiten beschouwing worden gelaten is er sprake van een dalende trend in de afgelopen jaren.

Op elk maatschappelijk terrein was in 2015 het aantal discriminatieklachten op grond van ras het hoogst. Ook zijn er, zoals ieder jaar, veel klachten ingediend over ervaren discriminatie vanwege andere gronden. Zo hadden in 2015 honderden meldingen betrekking op de discriminatiegronden leeftijd (564), godsdienst (399), handicap / chronische ziekte (393), geslacht (388), seksuele gerichtheid (202) en nationaliteit (162).

Uit voorgaande jaaroverzichten blijkt dat, met uitzondering van 2014, de meeste klachten zich afspelen op het terrein van de arbeidsmarkt. Ook in 2015 is dat weer het geval met 32% van het totaal. Van deze klachten heeft ongeveer de helft betrekking op werving en selectie. Een goede tweede betreft discriminatie op de werkvloer, wat betekent dat werknemers zich ongelijk behandeld voelen door collega's of leidinggevenden.

Daarnaast registreerden de ADV’s in 2015 ook een aanzienlijk aantal klachten over ervaren discriminatie in de buurt of wijk (410), bij collectieve voorzieningen (564) en bij commerciële dienstverlening (467).

Wanneer gekeken wordt naar de afgelopen vijf jaar, zijn er stijgingen in het aantal klachten dat zich voordoet op de terreinen collectieve voorzieningen en onderwijs.

Discriminatie kan zich op verschillende manieren uiten. De meeste klachten gaan over omstreden behandeling en dat wil zeggen dat iemand uitgesloten wordt van een dienst of voorziening, dat er een belemmering is in toegankelijkheid of dat regels zodanig toegepast worden dat er onderscheid ontstaat. Een andere veel voorkomende uiting van discriminatie is het uitschelden, beledigen of pesten van iemand.

De ADV's zijn er van overtuigd dat discriminatie veel vaker voorkomt dan dat het gemeld wordt. Lang niet iedereen die geconfronteerd wordt met discriminatie dient een klacht in bij een ADV. Mensen hebben relatief vaak het idee dat melden niet helpt, zijn niet op de hoogte van de meldingsmogelijkheden, zijn bang voor de gevolgen van een melding of zijn inmiddels 'gewend' geraakt aan bepaalde uitingen of gedragingen.

Om de meldingsbereidheid te vergroten, treden de antidiscriminatievoorzieningen regelmatig naar buiten en wordt samengewerkt met tal van andere organisaties. Het is onder meer mogelijk om via www.discriminatie.nl of het telefoonnummer 0900 - 2 354 354 discriminatie te melden bij een ADV in de buurt.

Bijlage(n): 
-A +A