Jaarverslag 2015 Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam

Meldingen van discriminatie
In 2015 werd er veel minder melding van discriminatie bij het MDRA gedaan dan in voorgaande jaren. Gemiddeld ontvangt het MDRA ruim 900 klachten per jaar en in 2015 werd er 713 keer melding van discriminatie gedaan. Een verklaring voor deze sterke daling zou kunnen zijn dat mensen zich steeds meer uiten op en discussiëren via sociale media, ook over discriminatie. In het verleden meldde men nog wel eens massaal bij het MDRA over bepaalde zaken. In de afgelopen jaren was dat bijvoorbeeld het geval bij discriminerende opmerkingen in tv-programma’s, over Zwarte Piet en over de uitspraken over Marokkanen door Geert Wilders. Een andere verklaring voor de afname van meldingen zou kunnen zijn dat er de afgelopen jaren geen regionale publiciteitscampagne is gevoerd. De bekendheid met het bestaan van het meldpunt en het nut en de noodzaak van het melden kan daardoor wegzakken.

Zoals elk jaar werd in 2015 het meest melding gedaan van discriminatie op grond van ras (afkomst / huidskleur): 297, gevolgd door leeftijd: 97. De meeste klachten werden ingediend over discriminatie op het werk: 248 en een groot deel daarvan betrof de werving en selectie: 132.

In dit jaarverslag wordt de - op maat gesneden - klachtenbehandeling van het MDRA uitgebreid toegelicht. Verspreid door het jaarverslag zijn casussen opgenomen die een goed beeld geven van de klachten die zijn ingediend en de werkwijze van het MDRA.

Informatieverzoeken en adviezen
Naast het registreren en behandelen van klachten beantwoordt het MDRA veel vragen en geeft adviezen op het gebied van de aanpak van discriminatie. Adviezen worden zowel schriftelijk als per telefoon aan inwoners en organisaties uit de regio gegeven. Daarnaast verschaft het MDRA informatie en geeft interviews aan studenten, journalisten en onderzoekers.

Voorlichting en onderwijs
Een belangrijke en arbeidsintensieve taak van het MDRA is het geven van voorlichting op scholen en het verzorgen van trainingen en workshops voor diverse groepen en organisaties. In 2015 werden 187 gastlessen verzorgd door het MDRA. Het merendeel van de lessen werd gegeven in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Er zijn verschillende soorten lessen waaruit gekozen kan worden: van een les met ‘de vooroordelenkoffer’ tot een discriminatietour door het centrum van Amsterdam. Een korte toelichting op het aanbod kunt u lezen in dit jaarverslag en uitgebreide informatie is te vinden op onze website.

Heeft u vragen over het jaarverslag of wilt u een toelichting op bepaalde onderwerpen, neem dan contact op met Joke Walstra,  
tel. 020-638 55 51 of j.walstra@mdra.nl.

Bijlage(n): 
-A +A