Jaarverslag 2017 Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam

Amsterdam - Belangrijkste bevindingen naar aanleiding van meldingen in 2017 bij het MDRA

In het jaarverslag worden de cijfers weergegeven van het aantal meldingen dat binnenkwam bij het MDRA in 2017. Het betreft de cijfers van de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Aalsmeer. In 2017 telde het MDRA 1036 klachten, een stijging van ruim 26% ten opzichte van 2016. Ook in 2017 is het aantal discriminatiemeldingen op grond van afkomst/huidskleur weer het hoogst. Op basis van deze discriminatiegrond kwamen 392 meldingen binnen, waarvan 191 meldingen over anti-zwart racisme en 55 meldingen over discriminatie van ‘mensen met een Noord-Afrikaans uiterlijk’. Deze discriminatie vond voornamelijk plaats op de terreinen arbeid, openbare ruimte en publieke en politieke opinie. Op de tweede plek volgt discriminatie op grond van geslacht met 53 meldingen. Deze vorm van discriminatie vond voornamelijk plaats op het terrein arbeid. Op de gedeelde derde plek staan de meldingen inzake beperking of chronische ziekte en moslimdiscriminatie. Discriminatie op grond van beperking of chronische ziekte kwam voornamelijk voor op de terreinen collectieve voorzieningen, onderwijs en commerciële dienstverlening. Moslimdiscriminatie kwam voornamelijk voor op het terrein van openbare ruimte en publieke & politieke opinie.

Het aantal meldingen waarbij het gaat om omstreden behandeling (bijvoorbeeld benadelen, ongelijk behandelen) is verdubbeld, dit betreft ongeveer twee derde van het totaal aantal meldingen in 2017. Een derde betreft vijandige bejegening (uitschelden, beledigen, intimideren etc.)

Er is een stijging ten opzichte van 2016 te zien in discriminatie op grond van afkomst/huidskleur. Ook is er in 2017 duidelijk sprake van een lichte stijging en van hardere vormen van discriminatie tegen moslims. Gerichte scheldpartijen, intimidatie of geweld in de openbare ruimte zijn daarvan voorbeelden.

Ook op het terrein onderwijs heeft het MDRA veel meldingen ontvangen over schrijnende individuele gevallen van discriminatie. Uit de klachtbehandeling van discriminatie op scholen blijkt dat te veel scholen weinig tot geen actie ondernemen als zij worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid een discriminatie-vrije school te zijn. Een zorgwekkende bevinding is het feit dat professionals die er zijn om scholieren, burgers, werkzoekenden of cliënten verder te helpen zelf last hebben van negatieve opvattingen ten opzichte van bepaalde groepen. Deze opvattingen worden  (on)bewust meegedragen in het te voeren beleid en in hun dagelijks werk. Voorbeelden daarvan zijn discriminatie bij uitzendbureaus, op scholen en in de collectieve en commerciële dienstverlening.

Wanneer je professionals selecteert die dienstverlenend moeten zijn of een machtsverhouding hebben tot de ander, is het belangrijk om te onderzoeken in hoeverre iemand in staat en bereid is zijn of haar privé-opvatting, voorkeuren etc. te scheiden van het werk, dat zij immers zonder aanziens des persoons moeten doen.

“Vóór verbinding, tegen discriminatie”

-A +A