MDRA project arbeidsmarkt

Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) heeft in 2010 onderzoek verricht naar de mate en de vorm van discriminatie in de regio. Uit het onderzoek blijkt dat een belangrijk deel van de meldingen, ruim 40% handelt over discriminatie op het terrein van arbeidmarkt. Zo ondervinden allochtone jongeren veel last van vooroordelen en discriminatie bij het vinden van een stageplaats of een baan, zij zijn twee tot drie keer meer werkloos dan autochtone jongeren. In haar beleidsbrief discriminatie (Amsterdam is er klaar mee!) wil de gemeente Amsterdam samen met partners discriminatie aanpakken en heeft voor de komende collegeperiode een aantal speerpunten opgesteld. Een van deze speerpunten is arbeidsmarkt.

Belang voor de economie
Economisch gezien zijn vooroordelen en discriminatie bij werving en selectie voor de werkgever ongunstig. Als een selecteur op basis van vooroordelen voor een sollicitant kiest, loopt hij kans niet de beste, dus economisch de meest productieve kandidaat te kiezen. Zo benadeelt hij zijn eigen bedrijf. Voorts wijst onderzoek (SEO/UvA, KvK) uit dat we de komende jaren een groot tekort op de arbeidsmarkt zullen krijgen. Door groei aan nieuwe banen en door de vergrijzingspiek onder de babyboomers ontstaan komende jaren 180.000 vacatures in de regio Amsterdam. Van dit aantal wordt maar de helft afgedekt door uitstroom uit het regulier onderwijs. Om het huidige niveau van onze economie op peil te houden, hebben we juist iedereen hard nodig, los van het feit dat het sociaal-maatschappelijk onacceptabel is als een groep bewust aan de kant wordt gehouden.

Amsterdam
Voor iedere stad en helemaal voor een stad als Amsterdam is discriminatie not done. De stad heeft het grootst aantal hoofdkantoren van multinationals, de stad waar sinds eeuwen migranten hun toevluchtsoord zochten, een belangrijke bijdrage leverden en nog steeds leveren aan de economie en de cultuur van de stad.  

Doel project arbeidsmarkt MDRA
Met het project arbeidsmarkt wil het MDRA handzame tools ontwikkelen om vooroordelen en discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken. Het MDRA ontwikkelt samen met partners instrumenten om zo adequaat mogelijk aan de slag te gaan om discriminatie curatief en preventief aan te pakken. Discriminatie op de werkvloer komt in meerdere varianten voor en kan verschillende oorzaken hebben:

  • Bij de werkgever c.q. het management
  • Bij de werkende
  • Bij de werkzoekende
  • Bij de intermediair, die een essentiële brugfunctie vervult tussen vraag en aanbod

Het MDRA heeft de volgende activiteiten opgestart:

  • Het ontwikkelen en implementeren van een anti discriminatie code, samen met het  Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam.
  • Het ontwikkelen en verzorgen van trainingen en workshops om bemiddelaars te equiperen met kennis en vaardigheden teneinde een adequate oplossing te hebben als zij gevallen van discriminatie tegen komen.
  • Het aanbieden van een train the trainer programma na een pilot-periode.
  • Het opzetten van een empowerment programma ten behoeve van allochtone jongeren in samenwerking met Actieplan aanpak jeugdwerkloosheid. Met dit programma zullen de jongeren de nodige inzichten en vaardigheden opdoen om beter voorbereid de arbeidsmarkt op te gaan.
  • Het bieden van ondersteuning en advies aan de gemeente in haar rol als voorbeeldwerkgever.
  • Met de Arbeidsinspectie, CGB en vakorganisaties wordt een aanbod ontwikkeld om de nieuwe aanvulling in de Arbowet uit 2009 toe te passen op de werkvloer. (De nieuwe aanvulling komt er op neer dat de werkgever verantwoordelijk is voor het voorkomen dan wel bestrijden van discriminatie op de werkvloer).

Meer informatie: MDRA, John Autar

T 020-6385551, E j.autar@mdra.nl

-A +A