Publicatie rapport :Incidenten bij moskeeën: risico en bescherming

In het rapport  Incidenten bij moskeeën: risico en bescherming dat zojuist is verschenen geeft Dr Ineke van der Valk  inzicht in factoren die mogelijk bijdragen aan het risico dat moskeeën lopen om doelwit te worden van discriminatoire agressie, en in factoren die daar juist bescherming tegen bieden. Het onderzoek is verkennend van aard en is een vervolg op eerder onderzoek dat is gedaan naar agressie tegen moskeeën (zie o.a. het rapport Monitor Moslim Discriminatie, IMES, 2015). Het onderzoek is gedaan d.m.v. interviews met een selectie van moskeebestuurders, gemeenteambtenaren en professionals en literatuur- en documentenstudie. De uitkomsten van dit onderzoek bieden belanghebbenden op dit terrein, moskeebestuurders, gemeente en politie, een checklist die bruikbaar is voor het bereiken van een betere veiligheidssituatie van moskeeën en daarmee voor een betere bescherming van het recht op vrije godsdienst van moslims.

Factoren
Uit het onderzoek blijkt dat risicofactoren minder gesitueerd zijn in kenmerken van de moskeeën zelf en meer gezocht moeten worden in kenmerken van de plaatselijke omgeving en in de interactie tussen beide. Dit met uitzondering van de fysieke aspecten, architectuur en locatie. (On)herkenbaarheid als moskee komt naar voren als een factor van risico- of bescherming. Daarnaast is bij de getroffen veiligheidsvoorzieningen een verschil zichtbaar. Goedeveiligheidsvoorzieningen vormen een belangrijke beschermende factor en worden meestal ook als zodanig ervaren. De bevolkingssamenstelling is niet overal hetzelfde en burgers reageren niet overal hetzelfde: in de ervaring van geïnterviewden is de bevolkingssamenstelling een belangrijke factor. De aanwezigheid  en activiteiten van extreemrechts en anti-islambeweging en met name hun bemoeienis met processen rond (ver)nieuwbouw van moskeeën lijken een risicofactor te vormen. Sociale problemen onder jeugd met een migrantenherkomst zoals radicalisering of problemen van criminaliteit en overlast, vergroten mogelijk het risico op het voorkomen van incidenten. In combinatie met bovengenoemde factoren is de rol van de media belangrijk. Media-aandacht kan als aanjager fungeren bij anti-islam uitingen rond moskeeën.

Aanbevelingen
Een aantal kenmerken van de moskeeën – mate van openheid, contact met de omringende samenleving, samenwerking en uitwisseling met lokale partners – zijn uit preventief oogpunt wel van belang om op langere termijn te komen tot een grotere acceptatie van moslims en islam als integraal behorend tot de Nederlandse samenleving. Dat geldt ook voor initiatieven en activiteiten gericht op acceptatie van de kant van de niet-moslims. Voor een strategie op  langere termijn komen dan ook educatieve en dialooggerichte activiteiten in beeld gericht op het accepteren van moslims als medeburgers, hun organisaties als deel van het maatschappelijke middenveld en hun gebedsruimten als onderdeel van het Nederlandse sociaal maatschappelijke en religieuze landschap. Dit zijn enkele van de aanbevelingen waarmee het rapport eindigt.

Het rapport is te downloaden op de site van IMES, Universiteit van Amsterdam en op Republiek Allochtonie.

http://imes.uva.nl/news/news/news/content/folder/2016/april/persbericht-risico-en-bescherming-moskeeen.html

Voor recente informatie over uitingen van moslimdiscriminatie in verschillende Europese landen in 2015 zie:

http://www.islamophobiaeurope.com/reports/2015-reports/

-A +A