Bedrijfstrainingen

MDRA heeft ruime ervaring met het verzorgen van praktijkgerichte in house bedrijfstrainingen. Het aanbod is samengevat in vijf trainingen. Op verzoek kan een training worden samengesteld.

Hoofdlijnen Gelijke Behandelingswetgeving

De Europese Unie en de Nederlandse wetgever hebben de afgelopen jaren niet stil gezeten wat betreft het ontwikkelen van anti-discriminatiewetgeving, vooral op het terrein van de arbeid. In vogelvlucht komen die aspecten van de Nederlandse anti-discriminatiewetgeving aan bod waar met name de werkgever mee te maken heeft. Aan de hand van oordelen van de Commissie Gelijke Behandeling en rechtspraak wordt een levendig beeld geschetst van de wijze waarop de discriminatiewetgeving door de rechter wordt geïnterpreteerd. De deelnemer verwerft basiskennis van de gelijke behandelingswetgeving die hem in staat stelt discriminatie te herkennen en aan te pakken met middelen uit het wettelijke kader.

Training selecteren zonder vooroordelen - op zoek naar de beste match

Als werkgever of HR-functionaris ben je je bewust van het feit dat je bij het aannemen van personeel mensen niet buitensluit vanwege hun afkomst, geslacht of leeftijd. Dit zou namelijk kunnen betekenen dat je discrimineert. Discriminatie is bij wet verboden maar daarnaast wil je als bedrijf ook open staan voor elke potentiële kandidaat ongeacht iemands achtergrond. Je selecteert personeel op basis van kwaliteiten en functionaliteiten. Je bent immers op zoek naar de beste match.

Ondanks dit voornemen zijn bepaalde eigenschappen van een persoon altijd van invloed (bewust en onbewust) op jouw inschatting van iemands potentie. Hierdoor zie je soms de ‘echte’ kwaliteiten niet en worden potentieel geschikte werknemers ten onrechte buitengesloten of over het hoofd gezien. Als voorbeeld: het alom bekende stereotype beeld van ‘de vrouw die voor de kinderen zorgt’ kan onbewust bij jou een voorbehoud veroorzaken ten aanzien van de vrouwelijke kandidaten in de vruchtbare leeftijd. Anderzijds veroorzaakt het stereotype beeld van ‘mannen die zakelijk goed kunnen presenteren’ vaak een te positieve benadering van mannelijke kandidaten. Deze stereotypen zorgen ervoor dat je misschien wel de beste match voor jouw bedrijf mist. Zonde, zowel voor het bedrijf als voor de kandidaat. Gelukkig zijn er manieren om dit te voorkomen.

Het College voor de Rechten van de Mens heeft een praktische training ontwikkeld voor P&O en HR-functionarissen om de processen van stereotypering te herkennen en hun invloed op de werving – en selectieprocedure te verminderen. Het MDRA verzorgt deze training in de regio Amsterdam-Amstelland. Neem voor een training op maat vrijblijvend contact met ons op.

Nu al meer weten over gelijke behandeling bij de werving en selectie, bekijk dan ook de volgende site: http://www.wervingenselectiegids.nl/

Diversiteit

Discriminatie, seksuele intimidatie, agressie, geweld en pesten: het zijn allemaal uitingen van gebrek aan respect voor een ander. De praktijk van de klachtbehandelaar toont aan dat ongewenst gedrag, zoals openlijke of subtiele vormen van discriminatie vaak tot langslepende arbeidsconflicten en ziekteverzuim leidt. Met andere woorden: een grote kostenpost.

Het doel van deze module is tweeledig: ongewenst gedrag signaleren en bespreekbaar maken, evenals personeelsinstrumenten aanreiken voor een bedrijfscultuur waarin zowel autochtone als allochtone medewerkers optimaal functioneren. Een divers personeelsbestand gedijt echter alleen wanneer de bedrijfscultuur daarop is afgestemd. Hoe kan een organisatie deze cultuuromslag realiseren? Aan bod komen geslaagde en minder geslaagde voorbeelden van intercultureel management.

Klachtbehandeling

Uit rechtspraak valt steeds duidelijker af te leiden dat op de werkgever de plicht rust zijn personeel tegen ongewenst gedrag te beschermen. Om die reden is het van belang dat directie en personeelszaken geschoold zijn in klachtbehandeling.

In deze training wordt ingegaan op de voorwaarden (de procedure) waaraan zorgvuldige klachtbehandeling moet voldoen. Aan bod komen schriftelijke klachtafhandeling, bemiddeling en gerechtelijke procedures. Met behulp van geslaagde en minder geslaagde praktijkvoorbeelden wordt aangetoond hoe een werkgever conflicten kan oplossen waarbij zowel voor de klager als de aangeklaagde een win-win situatie ontstaat.

A la carte

Het programma kan worden afgestemd op het werkveld en de vragen die zich binnen het bedrijf of de organisatie voordoen. Voorbeelden van thema’s waaruit een module kan worden samengesteld:

  • Basisprogramma: an bod komen aspecten uit de bovenstaande drie modules;
  • Verdiepingscursus Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB), de leeftijdswet en de handicapwet;
  • ‘En nu de praktijk!’: Tijdens deze workshop leert u in praktijkcasussen oplossen. Aan bod komen klachten over ongelijke behandeling op grond van afkomst, geslacht, godsdienst, seksuele voorkeur, leeftijd en handicap. In verband met rollenspellen wordt een actieve houding van de deelnemer verwacht.
-A +A